NIEUWSBRIEVEN


Subject: Legionella tests - Hydrosense


Covid-19 symptomen maar negatieve testuitslag? Legionella!

3 november 2020

Bulletin 2020-06

Stel, je hebt 'duidelijke' corona-symptomen, je voelt je ziek en de arts of GGD-medewerker doet een (snel)test om de diagnose te bevestigen. Maar je test negatief op Covid-19. Ze nemen een tweede test bij je af want het moet toch corona zijn. Maar die tweede test is ook negatief! Ondertussen voel je je wel steeds zieker, je hebt ademhalingsproblemen en een steeds hogere koorts.

Hoe kan dat? Het overkwam dit jaar (2020) al meerdere Nederlanders: wel Covid-19 symptomen maar steeds negatief testen.

De ware reden werd meestal achteraf ontdekt: ze testen wél positief op.....Legionella Pneumophila Sero Groep 1. Oftewel de Veteranenziekte.

 

Eerst een verkeerde diagnose stellen is medio maart 2020 niet verwonderlijk, omdat we midden in een corona-pandemie zitten en dit Covid-19 virus dezelfde symptomen, longproblemen en koorts, te zien geeft als het Legionella Pneumophila SG1 virus. En door de huidige Covid-19 pandemie zijn alle ogen gericht op dit virus. Maar Legionella is er òòk nog steeds, sterker nog, het neemt de laatste jaren in omvang alleen maar toe! Dat komt enerzijds doordat we de laatste jaren met name in de zomer temperatuur-hoogterecords zien en de Legionella bacterie zich sterk progressief ontwikkelt bij omgevingstemperaturen tussen de 20 en 50 graden Celsius. Een andere oorzaak die verantwoordelijk is voor de sterke toename dìt jaar: de lock-down maatregelen. Openbare gelegenheden, hotels en congesruimten, resturants, verenigingsgebouwen, scholen, theaters en bioscopen, etcetera waren of zijn nog steeds (gedeeltelijk) gesloten. Gevolg: stilstaande waternetwerken. En dat voelt voor de Legionella-bacterie als een paradijselijke omgeving!

Belangrijke besmettingsbronnen zijn aerosolen via douches, fonteinen, watergordijnen, warmtewisselaars van airco's, koeltorens van energiecentrales en fabrieken, enzovoorts. Maar ook (doodlopende) waterleidingen die weinig gebruikt worden. Hier is het grootste gevaar de opbouw van zogenaamde biofilms aan de binnenkent van de leidingen.

 

De gangbare methode om op Legionella-besmetting te testen was tot voor kort het op locatie afnemen van watermonsters, deze naar het laboratorium brengen om op kweek gezet te worden en dan heb je na circa anderhalf tot twee weken een betrouwbare testuitslag. Maar in geval van een besmetting ben je dan al veel te laat met het nemen van maatregelen en is de (imago)schade inmiddels fors.

 

Zie hier een RTL Nieuws-item over Legionella-besmettingen: 

RTL Nieuws / 12 september 2020

 

Veilig opstaren na een lock-down of gedeeltelijke sluiting? Neem de snelst mogelijke Legionella-testoplossing van dit moment die tevens minimaal even betrouwbaar is als de kweektest in laboratoria. Dat is onze laterale flow-cassetteteststrip van Hydrosense Legionella.

Zelf op locatie een watermonster nemen én testen: betrouwbare testuitslag binnen 30 minuten. En je kunt ter plaatse de uitslag uploaden, documenteren en doorsturen naar derden via de gratis Hydrosense Pro portal op je smartphone.

 

Klik hier voor meer informatie


Legionella & waterinstallaties aan boord van schepen

11 maart 2020

Bulletin 2020-02

Een bedrijfstak waar gevaar op legionella-besmetting een groot risico vormt is de scheepvaart. En dan moeten we denken in een breed spectrum: de bedrijfsvaart (zee- en binnenvaart), de pleziervaart, passagiersschepen (ferries), cruiseschepen, visserijschepen, offshore-platforms, etcetera.

De Legionella bacterie, met name de gevaarlijke variant Legionella pneumophila serogroep 1, ontwikkelt zich exceptioneel bij een watertemperatuur tussen de 25' en 60'Cel. Veel schepen hebben hun wateropslagtanks in of direkt naast de warme machinekamer: een ideale broedplaats voor de Legionella bacterie.

 

Daarnaast komen aan boord van schepen diverse soorten installaties voor waarin water kan worden verneveld en aerosolvorming kan optreden:

 • sanitaire waterinstallaties waarin warmwatervoorziening, douches en andere watervernevelende installaties zijn opgenomen.
 • aircosystemen die zijn uitgerust met een luchtbevochtigingssysteem.
 • overige aerosolvormende systemen zoals zwembaden, sauna's, whirlpools en spa's op cruiseschepen.

Aerosols zijn minuscule waterdruppeltjes (1-10 micrometer) die door hun geringe massa in de lucht zweven en zo grote afstanden kunnen overbruggen. En de Legionella bacterie lift mee op deze aerosols.

 

Voor sanitaire waterinstallaties aan boord van schepen (zowel zeevaart als binnenvaart) die gerechtigd zijn de Nederlandse vlag te voeren is de Drinkwaterwet (voorheen Waterleidingwet) niet van toepassing. Omdat de Arbowet via artikel 2 wél van toepassing is op deze schepen, heeft de legionellaregelgeving ook betrekking op alle vernevelende waterinstallaties aan boord van schepen.

 

Voor de sanitaire watervoorziening wordt in de binnenvaart in veel gevallen drinkwater ingenomen vanaf de vaste wal en aan boord opgeslagen in voorraadtanks, vaak in of direkt naast de warme machinekamer. Bij zeeschepen wordt ook wel sanitair water aan boord geproduceerd via destillatie. Dit water wordt, afhankelijk van de grootte van de voorraad, nog behandeld met chloorbleekloog of UV-C licht alvorens het gebruikt kan worden.

 

Airco-installaties aan boord van schepen zijn in veel gevallen uitgerust met een luchtbevochtigingssectie waar verneveling van het ingebrachte water optreedt. Hier is de kans op groei en verspreiding van Legionella groot (tenzij hiervoor stoom wordt gebruikt). De afvoer van deopgenomen warmte van een airco-installatie vindt meestal plaats via een warmtewisselaar waarin het koelmedium met omringend (zee)water wordt gekoeld; hierbij treedt geen verneveling op (gesloten systeem).

Bij Legionellapreventie aan boord van cruiseschepen dient speciale aandacht te worden geschonken aan zwembaden en met name whirlpools en jacuzzi's, door de grote kans op groei van Legionella én de grote kans op verspreiding van besmette aerosolen. Zonder adequate maatregelen is het risico op blootstelling aan Legionella bij deze systemen bijzonder groot.

 

Aanbevolen wordt om de drinkwaterkwaliteit, het drinkwatersysteem en opslagfaciliteiten voor sanitaire voorzieningen aan boord te toetsen aan de richtlijnen zoals opgenomen in de hernieuwde Drinkwaterwet en het daaraan gekoppelde Drinkwaterbesluit. Ook voor sanitair water dat aan boord wordt geproduceerd wordt aanbevolen dezelfde richtlijnen aan te houden.

Zwembadwaterinstallaties of whirlpools c.q. jacuzzi's aan boord van bijvoorbeeld cruiseschepen (zee- en binnenvaart passagiersschepen onder Nederlandse vlag varend) vallen eveneens binnen de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Hoewel dus strikt genomen niet van toepassing, geeft het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) specifieke voorschriften ter preventie van Legionellabesmetting (art. 2a-2d). Deze voorschriften bevatten ook eisen waaraan een risicoanalyse en een beheersplan moeten voldoen. De voorschriften kunnen worden gehanteerd om ook het Legionellarisico van zwembadinstallaties en whirlpools aan boord van schepen in kaart te brengen en te beperken.

Hydrosense: het nieuwe snel Onsite testen op Legionellabesmetting

Het is enorm belangrijk om op tijd een Legionellabesmetting (in wording) te ontdekken én de bron te traceren en wel om meerdere redenen:

 • allereerst om Legionellabesmetting en veteranenziekte bij mensen (medewerkers, gasten, etc.) te voorkomen.
 • je wilt niet aansprakelijk gesteld worden voor ziekteverzuim, ziekenhuiskosten, enzovoorts.
 • je wilt geen inkomstenderving lijden door verplichte sluiting van je bedrijf, hotel- of cruiseschip, etcetera.
 • en daardoor funeste imagoschade leiden.

Dus is het van levensbelang om een goed risico-analyse en beheersplan te hebben en de geldende richtlijnen te volgen.

Belangrijk facet hierin is het (wettelijk verplicht) periodiek bemonsteren van de hoog-risico waterbronnen en drinkwaterinstallaties. De tot nu toe gebruikelijke testmethode is een watermonster uit de bron nemen, deze naar een laboratorium aan de wal te brengen en daar op kweek te zetten.

Maar deze testmethode heeft enkele nadelen:

 • testen op kweek (agarschaaltje) duurt minimaal één week voor een analyse en uitslag vastgesteld kan worden
 • betrouwbaarheid van kweektest-methode is niet al te hoog
 • VBNC-Legionella bacteriën zijn potentieel besmettingsgevaar maar worden niet gezien door de kweektest
 • kosten per watermonster zijn hoog

Maar nu is er een supersnelle én betrouwbare testmethode die op locatie uitgevoerd kan worden, die ter plaatse in een half uurtje een betrouwbare uitslag geeft én die met een gratis app voor smartphone of tablet direct middels een sms of e-mail via een portal gedeeld kan worden met de verantwoordelijke personen die direct maatregelen kunnen treffen.

Dat is onze Hydrosense Field Test methode. Deze onsite test kits zijn er in een aantal uitvoeringen, elk geschikt voor het bemonsteren van een specifieke waterbron. De Hydrosense test kits zijn heel gebruiksvriendelijk, vereisen geen speciale training of specialistische kennis, kunnen ter plaatse uitgevoerd worden, teststrip genereert in 25 minuten de betrouwbare analyse en testuitslag, bij positieve uitslag, is Legionellabesmetting bevestigd, kunnen met de gratis app en Hydrosense Pro portal de verantwoordelijke personen direct geïnformeerd worden. Een Hydrosense watermonstertest kost, afhankelijk van de test kit uitvoering, slechts tussen de circa 50 tot 66 Euro per watermonster- of biofilmtest exclusief BTW.

Onze Hydrosense Legionella testkits stellen bedrijven, rederijen, openbare nutsbedrijven, zorg- en verpleeginstellingen, etcetera in staat om zeer snel op locatie een Legionellabesmetting te detecteren. Maar wanneer de betreffende waterbronnen een hoog besmettingsrisico vormen is het verstandig, of zelfs wettelijk verplicht, om maatregelen en voorzieningen te treffen die Legionellabesmetting zo goed als mogelijk uitsluiten. Ook daarin voorziet ons leveringsprogramma: wij leveren sterilisatoren die werken op basis van UV-C licht. Onze H2Optimizer UV-C sterilisatoren kunnen eenvoudig opgenomen worden in waterleidingsystemen. Het grote voordeel van desinfectie met een UV-lichtbron is dat dit principe effectief bacteriën zonder dat het iets aan het water toevoegt, dit in tegenstelling tot desinfectie door middel van het toevoegen van chemicaliën aan het water.


OLAC officieel distributeur Hydrosense Legionella zelftests

14 februari 2020

Bulletin 2020-01

Nu zelf op locatie waterbronnen op legionella besmetting testen: testuitslag in slechts 30 minuten beschikbaar met de sneltest-methode, zowel on-site als worldwide dankzij de Hydrosense Pro app!

 

Besmettelijke bacteriën en virussen kunnen veel schade veroorzaken, niet alleen qua onze gezondheid, maar ook in economisch opzicht. Dus als er een besmettingsbron ontstaat dan wil je die zo snel mogelijk detecteren om adequate maatregelen te kunnen treffen om verspreiding te voorkomen.

 

Het probleem bij testen op onder andere een legionella besmetting van een waterbron was tot nu toe dat de meest betrouwbare methode hiervoor de kweek-methode was. De procedure is dan als volgt: eerst moet er bij de waterbron een monster genomen worden, dat vervolgens op transport gaat naar een (veraf gelegen) laboratorium. Daar wordt het monster op een kweekbodem gezet en dan duurt het anderhalf tot twee weken voordat het resultaat pas 'afgelezen' kan worden. Dit betekent dat de testuitslag zeker twee weken op zich laat wachten. Twee weken waarin de Legionella pneumophlia serogroep1 bacterie zich verder kan ontwikkelen én verspreiden. Hoe gunstiger de omstandigheden voor de legionella bacterie, hoe sneller en zwaarder de besmetting zich ontwikkelt en verspreidt.

Er bestaat ook nog de PCR-methode, maar deze detecteert alleen legionella DNA wanneer in voldoende mate aanwezig. Deze geeft in twee dagen een uitslag, maar het testgebied is erg beperkt en daardoor niet al te betrouwbaar.

 

Maar nu is er een legionella testmethode die simpel zelf is uit te voeren (geen speciale training nodig), op locatie gedaan kan worden en aldaar ter plaatse in 30 minuten een betrouwbare uitslag geeft!

Dat is de Hyrosense Legionella test kit, leverbaar in diverse configuraties voor alle mogelijk voorkomende waterbronnen.

SNEL: 's Werelds snelste Legionella test. Resultaten ter plaatse in 25 minuten.

ZELFTEST: Geen gespecialiseerde training vereist, de app-lezer verifieert de testresultaten onafhankelijk.

NAUWKEURIG: Detecteert VBNC Legionella (Viable But Non-Culturable > Levensvatbaar maar niet

  kweekbare) bacteriën, bewezen infectief maar niet detecteerbaar via de lab-kweekmethode.

ON-SITE: Resultaten ter plaatse verkregen. Vermijdt risico's verbonden aan het transport van monsters.

CONTINUE CONTROLE: On-site gebruiksgemak maakt frequente monitoring eenvoudig.

VERBINDING: Resultaten kunnen worden opgeslagen en gedeeld in realtime met de Hydrosense Pro App en portal, die   een onafhankelijke audit trail biedt en het ondernemen van onmiddellijke actie faciliteert.

 

Alle test kits zijn ontworpen om de door CDC geïdentificeerde Legionella-risicogebieden te testen, zoals: warm- en koudwatersystemen, koeltorens, decoratieve fonteinen, bubbelbaden, zwembaden, gootstenen, douches, boilers, brandbestrijdingsapparatuur, ijsmachines, vernevelaars, sproeiers, luchtwassers, luchtbevochtigers en andere waterapparaten.

Hydrosense is 's-werelds snelste on-site test voor het detecteren van Legionella pneumophila SG1-bacteriën in watermonsters, van welke vorm van waterbron dan ook.

Ontworpen voor gebruik op het monsterpunt en resultaten leveren in slechts 25 minuten. De test is ontwikkeld door hydrosense® en onafhankelijk gevalideerd voor gebruik in koeling torens, huishoudelijke warm- en koudwatersystemen,

en bubbelbaden.

Het gemak en gebruiksgemak van de hydrosense®-test maakt het de eerste keuze voor bedrijven met faciliteiten op veraf gelegen locaties, waar reputatiemanagement belangrijk is en waar klanten vaak onderhevig zijn aan een hoog besmettingsrisico.

 

    Eén streepje: negatief (geen legionella)                              Twee streepjes: positief (legionella aanwezig)

Door het innovatieve gebruik van een cell trap filter kunnen bacteriën kunnen worden geconcentreerd, wat de gevoeligheid van de test voor 100 CFU / L verbetert (CFU: Colony Forming Units > Kolonie Vormende Eenheden).

De hydrosense® Pro smartphone-app leest de test en kwantificeert de resultaten. De app is ook ondersteund door een veilig elektronisch logboek waarmee gebruikers de resultaten en bijbehorende gegevens kunnen volgen.

Het hele hydrosense® Legionella-test monitoringsysteem is vandaag de dag een van de meest complete ter wereld. Het is ongeëvenaard in gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid.

Wij hebben sinds 2019 onze OLAC waterbehandelingssystemen (zowel komplete systemen als losse komponenten) voor het ontharden, filtreren, vitaliseren en desinfecteren van leidingwater in ons leveringsassortiment. Daarvoor werken wij samen met wereldwijd gerenommeerde fabrikanten met jarenlange ervaring op hun terrein en die opgebouwde specialisatie heeft geresulteerd in innovatieve technieken en systemen. Die losse produkten zijn door ons vervolgens samengesteld tot een ultiem efficiënt functionerend waterbehandelingssyteem.

Bij onze klantcontacten horen we echter regelmatig de klacht dat de uitslag van (wettelijk verplichte) legionella-testen van waterbronnen door de toegepaste kweektestmethode met petrischaaltjes van laboratoria erg lang duren (anderhalf tot twee weken tussen monstername en uitslag). Branches zoals cruiserederijen, hotels en B&B's, spa en wellness resorts, publieke zwembaden, evenementhallen en congrescentra ontvangen continue veel klanten c.q. bezoekers en vrezen claims en reputatieschade bij te late ontdekking van legionella-besmetting. Maar ook de binnenvaart, recreatievaartuigen, luxe motorjachten, fabrikanten en gebruikers van luchtwassers en dergelijke willen zo snel mogelijk een betrouwbare testuitslag.

Met de uitbreiding van ons assortiment met de unieke Hydrosense legionella-zelftests zijn wij nu in staat zowel onze huidige als toekomstige klanten daarin te voorzien.


Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

OLAC Ortho-hormoonfactorpraktijk

 

Tel.       : 078-3036468

E-mail  : info@ortho-hormoonfactorpraktijk.com

 

Praktijkadres:

OLAC - Organic Lifestyle Advice Center

Afdeling: Ohfp - Ortho-hormoonfactorpraktijk

Pontonniersweg 417

3353 SG  PAPENDRECHT - The Netherlands

 

Ortho-hormoonfactorpraktijk (Ohfp):

IBAN: NL98 ASNB 0707 0394 79 t.n.v. OHFP

SWIFT/BIC: ASNBNL21

BTW-nr.: NL001116017B76 / EORI-nr.: NL001116017

KvK-nr.: 71224211